חוק הנגישות - יועץ אינטרנט – בולמטרה שלך!

התאמות נגישות בשירותי האינטרנט – ת"ט תשע"ג-2013

סימן ג': שירותי האינטרנט

35.      (א)   חייב בביצוע התאמות נגישות המספק שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי באמצעות האינטרנט לכלל הציבור, לרבות מסמכים, דפים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט יספק התאמות נגישות לשירות או למידע על אודות השירות שהוא מספק, לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחילה; לא היה תקן ישראלי תקף ביום התחילה, יבצע החייב התאמות נגישות לפי הנחיות Accessibility Guidelines Web Content של גוף התקינה הבין-לאומי World Wide Web Consortium (W3C) (בתקנה זו – ההנחיות), ובכפוף להוראות תקנה 109(א) עותק ההנחיות יהיה זמין באתר האינטרנט של הנציבות ובמשרדי הנציבות.

           (ב)   בשירות אינטרנט המסופק –

(1)    על ידי רשות ציבורית או בעבודה, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות;

(2)    על ידי מי שאינו רשות ציבורית או בעבורו, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות ובכפוף להוראות שייקבעו לפי סעיף 19יב לחוק לעניין נטל כבד מדי; היה החייב פטור מהתאמת נגישות ברמה AA, יבצע התאמת נגישות ברמה A;

(3)    ההתאמות הנדרשות לפי פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו, לעניין פישוט לשוני, על מידע המנוסח בלשון משפטית, כגון חוזים, ציטוט הוראות חיקוק או בלשון מקצועית כגון תשריטים אדריכליים ודוחות מדעיים; ואולם מידע טקסטואלי המסופק על ידי רשות ציבורית ייכתב בשפה הברורה וההולמת ביותר את ההקשר שניתן בו המידע.

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1) ו-(2) –

(1)    היה ביצוע הנחיה 1.4.3 להנחיות בלתי אפשרי, על פי חוות דעתו של איש מקצוע, רשאי החייב לעשות שימוש בסט צבעים נוסף, לאתר בעל ניגוד גוונים מינימלי; נעשה שימוש בקישוטי רקע (watermark) יבצע החייב את ההנחיה האמורה כך שתהיה ניגודיות ברורה בין הכיתוב לבין קישוט הרקע;

(2)    בביצוע הנחיה 1.2 להנחיות לעניין חלופה למדיה תלוית זמן (time-based media), יספק החייב חלופה מדויקת ככל האפשר לתוכן השמיעתי או החזותי, במועד מוקדם ככל האפשר.

           (ד)   החייב ישלים בתוך 36 חודשים מיום התחילה את ביצוע ההתאמות כאמור –

(1)    לשירות אינטרנט קיים;

(2)    ליישום שהוסף לשירות אינטרנט קיים או לשירות אינטרנט חדש שתחילת הספקתם עד 24 חודשים מיום התחילה.

           (ה)   ניתן שירות אינטרנט באתר חדש או הוספו עמודים או יישומים לאתר קיים לאחר ביצוע התאמות הנגישות כאמור בתקנה זו, יבוצעו בו התאמות הנגישות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) עד מועד פתיחת האתר או מועד הוספת היישומים או העמודים, לפי העניין.

           (ו)    אישר מורשה לנגישות השירות כי ביצוע התאמת נגישות מסוימת או חלק ממנה בלתי אפשרי בשל מגבלות טכנולוגיות, יהיה החייב פטור מביצוע התאמה זו; אישור של מורשה לנגישות השירות יינתן על סמך חוות דעת של איש מקצוע שקיימות מגבלות כאמור.

           (ז)   חייב יבצע התאמות נגישות כאמור בתקנה זו אף אם החומרה שהוא עושה בה שימוש במתן שירות האינטרנט מצויה מחוץ לגבולות ישראל; ואולם ניתן השירות באמצעות פלטפורמת רשת חברתית (כגון פייסבוק או טוויטר), יבצע נותן השירות את אלה מבין התאמות הנגישות הנתונות לבחירתו באמצעות הפלטפורמה (כגון בחירת ניגודיות).

           (ח)   בוצעו בשירות אינטרנט התאמות נגישות לפי תקנה זו, יציין החייב במקום בולט לעין אתר כי בוצעו בו התאמות נגישות בעבור אנשים עם מוגבלות.

           (ט)   על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2) ובלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ה), יראו חייב בביצוע התאמות נגישות, שאינו רשות ציבורית, אשר ביצע התאמות נגישות בשירות האינטרנט המסופק על ידו ברמה A להנחיות, שנה לכל המאוחר מיום התחילה, כאילו עמד בהוראות תקנת משנה (ב)(2).